Co to jest wskaźnik różnoziarnistości U

Określenie wskaźnika różnoziarnistości U wchodzi w skład badania laboratoryjnego gruntu w celu ustalenia jego przydatności do robót ziemnych. Określa on skład ziarnowy mieszanki gruntowej i ma zasadniczy wpływ na zagęszczanie gruntów oraz maksymalny i minimalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego. Jego badanie jest tak samo ważne jak analiza granulometryczna. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

W zakres badania gruntu w celu ustalenia jego przydatności do robót ziemnych wchodzi analiza granulometryczna, określenie wskaźnika piaskowego, ustalenie współczynnika filtracji, kapilarności biernej oraz różnoziarnistości U. Przyjrzyjmy mu się dokładniej.

Charakterystyka

Oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości U jest niezmiernie istotne, z dotychczasowych badań wynika bowiem, iż wraz z jego wzrostem, maleje porowatość gruntu i zagęszcza się on lepiej.

Ponadto wykres uziarnienia, który otrzymujemy w drodze laboratoryjnej analizy gruntu, pozwala określić wiele parametrów praktycznych, niezbędnych przed rozpoczęciem robót ziemnych. Są to:

  • klasyfikacja gruntu
  • współczynnik filtracji
  • dobór odpowiedniego uziarnienia na filtry odwrotne
  • wybór gruntu do budowy nasypu
  • podział gruntu biorąc pod uwagę ich wysadzinowość
  • wyznaczenie wskaźnika krzywizny.

Warto pamiętać, iż grunty niespoiste zawierają więcej cząstek pylastych, przez co zagęszczają się gorzej w trakcie wibracji niż w trakcie ubijania. Na zagęszczalnośc będzie miała także wpływ grubość żwiru.

Kompleksowe badania gruntu w celu ustalenia jego przydatności do robót ziemnych wykonuje między innymi renomowana Grupa BARG, oferująca także badania betonu, kruszyw oraz cementu.

Zastosowanie

Wskaźnik różnoziarnistości U oznacza się przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych, w tym zwłaszcza przed budową nasypów. Niezależnie od ich przeznaczenia bowiem, stosować należy materiały o możliwie jak najbardziej zróżnicowanym uziarnieniu. Przy doborze materiału, przeznaczonego na budowę nasypu zatem, należy kierować się przede wszystkim tym parametrem.

Grunt, nadający się do bezpośredniego wbudowania będzie miał minimalny wskaźnik Cu>4; im wskaźnik wyższy, tym materiał bardziej przydatny do użytku w robotach ziemnych.

Z kolei klasyfikacje gruntów opiera się na zawartości frakcji dominującej w gruncie, czyli na składzie granulometrycznym, ustalanym w drodze analizy sitowej.

Chociaż w badaniach gruntu ważne są wszystkie czynności, jedną z bardziej istotnych będzie określenie wskaźnika różnoziarnistości U, dające możliwość kompleksowego rozpoznania podłoża.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *